PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Daireniz


Sayfa : [1] 2

 1. Vergi Takvimi Mart 2011
 2. Vergi Takvimi Nisan 2011
 3. Mayıs 2011 Vergiler - Vergi Takvimi
 4. Haziran 2011 Vergiler - Vergi Takvimi
 5. E-Beyanname Ceza Sisteminin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı Kesinleşti
 6. Yeniden yapılandırmanın 5'inci taksitinin son ödeme gününü 31 Ocak
 7. Ağustos 2012 Vergi Takvimi
 8. Vergi Takvimi Ocak 2013
 9. 2013 Temmuz Vergi Takvimi
 10. Agustos 2013 Vergi Takvimi
 11. Eylül 2013 Vergi Takvimi
 12. 2013 Ekim Vergi Takvimi
 13. 2014 Ocak Vergi Takvimi
 14. Asgarİ ücretİn net hesabi ve İŞverene malİyetİ
 15. Özel İletişim Vergisi ÖTV Kalkıyor Mu?- Özel İletişim Vergisi Ne Zaman Kalkacak?
 16. 25 Mart 2014 Tarihine Kadar Kimler Kira Gelirleri İle İlgili Beyanname Verecek?
 17. Kira Geliri Matrahının Hesabında İndirilebilecek Giderler
 18. Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi Halinde Hesaplanan Gider Tutarı
 19. Gerçek Gider Yönteminin Seçilmesi Durumunda İndirilecek Giderler Tutarı
 20. Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri (GMSİ)
 21. 2013 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi
 22. 2013 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi
 23. Konut Kiralarında İstisna
 24. İş Yeri Kira Gelirlerinde Beyan Sınırı
 25. Mart 2014 Vergi Takvimi
 26. Daha Önce Dikmen /Ankara Adresinde Hizmet Veren Mükellef Hizmetleri Merkezi, Ankara V
 27. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı.
 28. Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyan Dönemi Başladı.
 29. 60 Yaşını Doldurmuş Mükellefler ile Yaşlılığı, Engelliliği veya Hastalığı Nedeniyle V
 30. 25. Vergi Haftası, 24 Şubat - 2 Mart 2014 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlandı.
 31. Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Yayınlandı.
 32. Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi 1
 33. 7.12.2013 Tarihinde Yazılı Bölümü, 20-21-22.1.2014 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yapıl
 34. İnternet Vergi Dairesi Görüntülerini Taklit Eden Adreslere ve Sahte E-postalara İlişk
 35. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Re
 36. KDV istisnası ile ilgili Türkiye ? Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Ç
 37. Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2014 Yılı Vergi Rehberi Yayınlandı.
 38. 2013 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıl
 39. Türkiye ile Gambiya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Ankara?da imzalan
 40. Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı.
 41. Mesken İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete?de
 42. Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye
 43. Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayı
 44. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı.
 45. Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınav Sonucu Açıklandı.
 46. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi 25 Şubat 2014 Günü Sona Ermekte
 47. Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışın
 48. 31 Mayıs 2014 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
 49. Gelir ?daresi Ba?kanl??? 2014 Y?l? Performans Program? Yay?nland?.
 50. Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz ?çin Y?ll?k Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi 1
 51. 7.12.2013 Tarihinde Yaz?l? Bölümü, 20-21-22.1.2014 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yap?l
 52. ?nternet Vergi Dairesi Görüntülerini Taklit Eden Adreslere ve Sahte E-postalara ?li?k
 53. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulamas? ?le ?lgili Olarak Gerçek Ki?ilere Yönelik Vergi Re
 54. KDV istisnas? ile ilgili Türkiye ? Avrupa Birli?i Kat?l?m Öncesi Yard?m Arac? (IPA) Ç
 55. Serbest Meslek Kazançlar?na Tabi Mükellefler ?çin 2014 Y?l? Vergi Rehberi Yay?nland?.
 56. 2013 Dönemine Ait Dördüncü Üç Ayl?k Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzat?l
 57. Türkiye ile Gambiya Aras?nda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla?mas? Ankara?da imzalan
 58. Kira Geliri Elde Edenler ?çin Beyanname Düzenleme Rehberi Yay?nland?.
 59. Mesken ?stisnas?n?n Uygulanmas?na ?li?kin Gelir Vergisi Genel Tebli?i Resmi Gazete?de
 60. Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Baz? Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye
 61. Menkul Sermaye ?rad? Elde Edenler ?çin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yay?
 62. Ticari Kazanc?n Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yay?nland?.
 63. Vergi Dairesi Müdürlü?ü S?nav Sonucu Aç?kland?.
 64. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi 25 ?ubat 2014 Günü Sona Ermekte
 65. Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerle?mi? Olmayan Yabanc? Ülke Vatanda?lar? ile Yurtd???n
 66. 31 May?s 2014 Tarihinde Gelir Uzmanl??? Yeterlik S?nav? Yap?lacakt?r.
 67. Daha Önce Dikmen /Ankara Adresinde Hizmet Veren Mükellef Hizmetleri Merkezi, Ankara V
 68. Kira Geliri Elde Edenler ?çin Beyan Dönemi Ba?lad?.
 69. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Ba?lad?.
 70. 60 Ya??n? Doldurmu? Mükellefler ile Ya?l?l???, Engellili?i veya Hastal??? Nedeniyle V
 71. 25. Vergi Haftas?, 24 ?ubat - 2 Mart 2014 Tarihleri Aras?nda Tüm Yurtta Kutland?.
 72. 25. Vergi Haftası, 24 Şubat - 2 Mart 2014 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlanıyor.
 73. Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı.
 74. 25. Vergi Haftas?, 24 ?ubat - 2 Mart 2014 Tarihleri Aras?nda Tüm Yurtta Kutlan?yor.
 75. Ücret Kazançlar? Vergi Rehberi Yay?nland?.
 76. 25. Vergi Haftası Kapsamında Ortaokul Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığı'nı Ziyaret
 77. 25. Vergi Haftas? Kapsam?nda Ortaokul Ö?rencileri Gelir ?daresi Ba?kanl???'n? Ziyaret
 78. 25.Vergi Haftası Etkinlikleri Kapsamında ?Çeşitli Ülke Uygulamalarından Hareketle Tür
 79. E-Belge Doğrulama Ekranı Duyurusu
 80. 25.Vergi Haftas? Etkinlikleri Kapsam?nda ?Çe?itli Ülke Uygulamalar?ndan Hareketle Tür
 81. E-Belge Do?rulama Ekran? Duyurusu
 82. 18 Aralık 2013 Tarihinde Yazılı, 03-14 Mart 2014 Tarihlerinde Sözlü Bölümü Yapılan Ge
 83. 28 Aralık 2013 Tarihinde Yazılı, 03-14 Mart 2014 Tarihlerinde Sözlü Bölümü Yapılan Ge
 84. 28 Aralık 2013 Tarihinde Yazılı, 03-14 Mart 2014 Tarihlerinde Sözlü Bölümü Yapılan Ge
 85. 28 Aral?k 2013 Tarihinde Yaz?l?, 03-14 Mart 2014 Tarihlerinde Sözlü Bölümü Yap?lan Ge
 86. 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Genel Tebli? Resmi Gaze
 87. 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Genel Tebli? Resmi Gaze
 88. 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Genel Tebli? Resmi Gaz
 89. 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Genel Tebli? Resmi Gaz
 90. 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gaze
 91. 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gaze
 92. 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gaz
 93. 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gaz
 94. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)
 95. Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı.
 96. 31 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı.
 97. Toplu Konut Kanununun Ek 2?nci Maddesi Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili İpotekler İle Bu
 98. 27 Eylül 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır.
 99. 20 Eylül 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavı Yapılacaktır.
 100. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne İlişkin Sirküler Yayınlandı.
 101. 2013 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Kurumlar Vergisi Beyan Eden İlk 100 Mükellef Açıklandı.
 102. 31 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavında Başarılı Olan Adayların Sö
 103. 31 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara ve İstanbul'da Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu A
 104. 24 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.
 105. 2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri Yayınlandı.
 106. 31 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giri
 107. Manisa İlimizin Soma ve Kırkağaç İlçeleri ile Balıkesir İlimizin Savaştepe İlçesinde Bulunan Gelir v
 108. 24 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılacak Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılacak Adaylar ile Sı
 109. VERGİLENDİRME / TAXATION BÜLTENİ?nin Mayıs 2014 Özel Sayısı Yayımlandı.
 110. Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adayların Görev Yerlerinin Belirlenme
 111. 2013 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyanları Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Be
 112. Başkanlığımızın 2013 Yılına Ait ?Faaliyet Raporu? Yayınlandı.
 113. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
 114. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
 115. Motorlu Taşıtlar Vergisinin İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU !
 116. Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
 117. ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlandı.
 118. Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i (S?ra No: 431)?nde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? (S?ra No: 436)
 119. Vergi Dairesi Müdür Yard?mc?l??? S?nav Sonucu Aç?kland?.
 120. 31 May?s 2014 Tarihinde Yap?lan Gelir Uzmanl??? Yeterlik S?nav Sonucu Aç?kland?.
 121. Toplu Konut Kanununun Ek 2?nci Maddesi Kapsam?nda Kulland?r?lacak Kredilerle ?lgili ?potekler ?le Bu
 122. 27 Eylül 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yard?mc?l??? S?nav? Yap?lacakt?r.
 123. 20 Eylül 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdürlü?ü S?nav? Yap?lacakt?r.
 124. Katma De?er Vergisi Genel Uygulama Tebli?i'ne ?li?kin Sirküler Yay?nland?.
 125. 2013 Y?l? Türkiye Geneli En Yüksek Kurumlar Vergisi Beyan Eden ?lk 100 Mükellef Aç?kland?.
 126. 31 May?s 2014 Tarihinde Yap?lan Gelir Uzmanl??? Yeterlik Yaz?l? S?nav?nda Ba?ar?l? Olan Adaylar?n Sö
 127. 31 May?s 2014 Tarihinde Ankara ve ?stanbul'da Yap?lan Gelir Uzmanl??? Yeterlik Yaz?l? S?nav Sonucu A
 128. 24 May?s 2014 Tarihinde Yap?lan Vergi Dairesi Müdür Yard?mc?l??? Yaz?l? S?nav Sonucu Aç?kland?.
 129. 2014 Y?l?nda Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim De?erleri Yay?nland?.
 130. 31 May?s 2014 Tarihinde Yap?lacak Gelir Uzmanl??? Yeterlik S?nav?na Kat?lacak Adaylar ile S?nav Giri
 131. Manisa ?limizin Soma ve K?rka?aç ?lçeleri ile Bal?kesir ?limizin Sava?tepe ?lçesinde Bulunan Gelir v
 132. 24 May?s 2014 Tarihinde Yap?lacak Vergi Dairesi Müdür Yard?mc?l??? S?nav?na Kat?lacak Adaylar ile S?
 133. VERG?LEND?RME / TAXATION BÜLTEN??nin May?s 2014 Özel Say?s? Yay?mland?.
 134. Avukatl?k Giri? S?nav?nda Ba?ar?l? Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylar?n Görev Yerlerinin Belirlenme
 135. 2013 Vergilendirme Dönemi Y?ll?k Gelir Vergisi Beyanlar? Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Be
 136. Ba?kanl???m?z?n 2013 Y?l?na Ait ?Faaliyet Raporu? Yay?nland?.
 137. Katma De?er Vergisi Genel Uygulama Tebli?i Resmi Gazete'de Yay?mland?.
 138. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzat?lmas?na ?li?kin Sirküler Yay?nland?.
 139. Motorlu Ta??tlar Vergisinin ?nternetten Kredi Kart? ile Ödenmesine ?li?kin ÖNEML? DUYURU !
 140. Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden De?erleme Oran?na ?li?kin Sirküler Yay?nland?.
 141. ÖTV Kanununa Ekli (I) Say?l? Liste Uygulamas?na ?li?kin Tebli? Resmi Gazete?de Yay?mland?.
 142. Başkanlığımızca 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.
 143. Ba?kanl???m?zca 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli?i Tasla?? Haz?rlanm??t?r.
 144. KPSS-2014/1 İle Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru
 145. KPSS-2014/1 ?le Ba?kanl???m?z Kadrolar?na Yerle?tirilen Adaylara ?li?kin Duyuru
 146. Türkiye ile Vietnam Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmas
 147. Türkiye ile Vietnam Aras?nda Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç?l???na Engel Olma Anla?mas
 148. 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
 149. 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli?i Resmi Gazete'de Yay?mland?.
 150. Sahte E-Postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU!
 151. Sahte E-Postalara ?li?kin ÖNEML? DUYURU!
 152. 2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,64 Olarak Tespit Edil
 153. Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önl
 154. 2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,64 Olarak Tespit Edil
 155. 01 Kasım 2014 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
 156. 01 Kas?m 2014 Tarihinde Gelir Uzmanl??? Yeterlik S?nav? Yap?lacakt?r.
 157. Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti Aras?nda Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önl
 158. 2014 Y?l? ?kinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden De?erleme Oran? %6,64 Olarak Tespit Edil
 159. Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 Yılına İlişkin İkinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2014
 160. Motorlu Ta??tlar Vergisinin (MTV) 2014 Y?l?na ?li?kin ?kinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2014
 161. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1? de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de
 162. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli?i Seri No:1? de De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? Resmi Gazete'de
 163. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
 164. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Tüm Vergi Daireleri 31 Temmuz 2014 Perşem
 165. 2014/Haziran Dönemine İlişkin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 4 Ağustos 2014 T
 166. 2014/Haziran Dönemine ?li?kin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 4 A?ustos 2014 T
 167. Katma De?er Vergisi Genel Uygulama Tebli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? Tasla?? Haz?rland?.
 168. Ankara, ?stanbul, ?zmir, Adana ve Bursa ?l Merkezlerindeki Tüm Vergi Daireleri 31 Temmuz 2014 Per?em
 169. Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı.
 170. Gelir ?daresi Ba?kanl??? 2014 Y?l? Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yay?nland?.
 171. Asya Katılım Bankası A.Ş. İle Yapılmış Olan Vergi Tahsilatına İlişkin Protokollerin Sonlandırılması
 172. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)
 173. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439)
 174. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438)
 175. Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i (S?ra No: 333)?nde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? (S?ra No: 439)
 176. Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i (S?ra No: 347)?nde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? (S?ra No: 438)
 177. Asya Kat?l?m Bankas? A.?. ?le Yap?lm?? Olan Vergi Tahsilat?na ?li?kin Protokollerin Sonland?r?lmas?
 178. Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i (S?ra No: 426)?nde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? (S?ra No: 437)
 179. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru
 180. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru
 181. Pe?in Fiyatland?rma Anla?mas?na ?li?kin Duyuru
 182. Türkiye?de Mukim Olup İsviçre?den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İ
 183. Türkiye?de Mukim Olup ?sviçre?den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Ki?ilerden ?
 184. 18 Ekim 2014 Tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı Yapılacaktır.
 185. 18 Ekim 2014 Tarihinde Avukatl?k Giri? S?nav? Yap?lacakt?r.
 186. 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin ?Diğer Hususlar? Başlıklı 10 uncu Bölümün
 187. 1 S?ra No.lu Mali Tatil Uygulamas? Hakk?nda Genel Tebli?in ?Di?er Hususlar? Ba?l?kl? 10 uncu Bölümün
 188. VERGİLENDİRME / TAXATION BÜLTENİ?nin Ağustos 2014 8. Sayısı Yayımlandı.
 189. VERG?LEND?RME / TAXATION BÜLTEN??nin A?ustos 2014 8. Say?s? Yay?mland?.
 190. Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedel
 191. Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedel
 192. Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2015 Y?l?nda Uygulanacak Bina Metrekare Normal ?n?aat Maliyet Bedel
 193. Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2015 Y?l?nda Uygulanacak Bina Metrekare Normal ?n?aat Maliyet Bedel
 194. 20 Eylül 2014 Tarihinde Yapılacak Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş
 195. 20 Eylül 2014 Tarihinde Yap?lacak Vergi Dairesi Müdürlü?ü S?nav?na Kat?lacak Adaylar ile S?nav Giri?
 196. Özel İletişim Vergisi Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
 197. Özel ?leti?im Vergisi Tebli? Tasla?? Haz?rland?.
 198. İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların
 199. 1 Seri No.lu 6552 Say?l? Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamas?na Dair Tebli? Tasla?? Haz?rland?.
 200. ?? Kanunu ile Baz? Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De?i?iklik Yap?lmas? ile Baz? Alacaklar?n
 201. 1 Seri No.lu 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dai
 202. 1 Seri No.lu 6552 Say?l? Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamas?na Dair Tebli? (Araç Muayenelerine Dai
 203. Ösym Tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (ekpss) Sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra
 204. Ösym Taraf?ndan Engelli Kamu Personel Seçme S?nav? (ekpss) Sonucunda Gelir ?daresi Ba?kanl??? Ta?ra
 205. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Taslağı (
 206. 18 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Avukatlık Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri
 207. 27 Eylül 2014 Tarihinde Yapılacak Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılacak Adaylar ile Sı
 208. 18 Ekim 2014 Tarihinde Yap?lacak Avukatl?k Giri? S?nav?na Kat?lacak Adaylar ile S?nav Giri? Yerleri
 209. 27 Eylül 2014 Tarihinde Yap?lacak Vergi Dairesi Müdür Yard?mc?l??? S?nav?na Kat?lacak Adaylar ile S?
 210. 20 Eylül 2014 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.
 211. 20 Eylül 2014 Tarihinde Yap?lan Vergi Dairesi Müdürlü?ü Yaz?l? S?nav Sonucu Aç?kland?.
 212. Başkanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı?nda Görevlendirilmek Üzere Kurum İçin
 213. Motorlu Taşıtlar Vergisinin İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU !
 214. "Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi Sorgulanabilecek Şekilde Yenilenmiştir.
 215. Ba?kanl???m?z Avrupa Birli?i ve D?? ?li?kiler Daire Ba?kanl????nda Görevlendirilmek Üzere Kurum ?çin
 216. Motorlu Ta??tlar Vergisinin ?nternetten Kredi Kart? ile Ödenmesine ?li?kin ÖNEML? DUYURU !
 217. "Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi Sorgulanabilecek ?ekilde Yenilenmi?tir.
 218. 440 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de Yayımlandı.
 219. 440 S?ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i Resmi Gazete?de Yay?mland?.
 220. 27 Eylül 2014 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.
 221. 27 Eylül 2014 Tarihinde Yap?lan Vergi Dairesi Müdür Yard?mc?l??? Yaz?l? S?nav Sonucu Aç?kland?.
 222. 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Genel Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) Resm
 223. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gaz
 224. 6552 Say?l? Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamas?na Dair Genel Tebli? (Araç Muayenelerine Dair) Resm
 225. 6552 Say?l? Kanun Kapsam?nda Baz? Alacaklar?n Yeniden Yap?land?r?lmas?na Dair Genel Tebli? Resmi Gaz
 226. 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 1.10.2014 Tarihi İtibari ile Güncellenmiştir.
 227. 18 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Avukatlık Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri
 228. 2014/Ağustos Dönemine İlişkin "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 3.10.2014 Tarihi Saat 23:5
 229. 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli? Tasla?? 1.10.2014 Tarihi ?tibari ile Güncellenmi?tir.
 230. 18 Ekim 2014 Tarihinde Yap?lacak Avukatl?k Giri? S?nav?na Kat?lacak Adaylar ile S?nav Giri? Yerleri
 231. 2014/A?ustos Dönemine ?li?kin "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 3.10.2014 Tarihi Saat 23:5
 232. 21-22 Ocak 2015 Tarihlerinde Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
 233. 21-22 Ocak 2015 Tarihlerinde Devlet Gelir Uzmanl??? Yeterlik S?nav? Yap?lacakt?r.
 234. Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Tanınması Sürecinde Aranan Şartl
 235. Vak?flara Vergi Muafiyeti, Derneklere Kamuya Yararl? Dernek Statüsü Tan?nmas? Sürecinde Aranan ?artl
 236. Vak?flara Vergi Muafiyeti, Derneklere Kamuya Yararl? Dernek Statüsü Tan?nmas? Sürecinde Aranan ?artl
 237. 20 Eylül 2014 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.
 238. 20 Eylül 2014 Tarihinde Yap?lan Vergi Dairesi Müdürlü?ü Yaz?l? S?nav Sonucu Aç?kland?.
 239. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete?
 240. Katma De?er Vergisi Genel Uygulama Tebli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Genel Tebli? Resmi Gazete?
 241. 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber ve Broşürler ile
 242. İnternet Vergi Dairesi Görüntülerini Taklit Eden Adreslere ve Sahte E-postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYUR
 243. 18 Ekim 2014 Tarihinde Yapılan Avukatlık Giriş Sınavı Yazılı Sonucu Açıklandı.
 244. 2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %8,59 Olarak Tespit Edil
 245. 01 Kasım 2014 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giri
 246. 01 Kas?m 2014 Tarihinde Yap?lacak Gelir Uzmanl??? Yeterlik S?nav?na Kat?lacak Adaylar ile S?nav Giri
 247. 2014 Y?l? Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden De?erleme Oran? %8,59 Olarak Tespit Edil
 248. 18 Ekim 2014 Tarihinde Yap?lan Avukatl?k Giri? S?nav? Yaz?l? Sonucu Aç?kland?.
 249. ?nternet Vergi Dairesi Görüntülerini Taklit Eden Adreslere ve Sahte E-postalara ?li?kin ÖNEML? DUYUR
 250. Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak