Geri git   ParkSohbet.Com Forumları > > >

Sponsor Reklam Alanı

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 01-07-15, 15:20   #1
Usta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 01.12.2008
Mesajlar: 55.227
Beğendikleri: 9
Beğeni Puanı: 38
Tecrübe Puanı: 19
Usta is on a distinguished road
Standart Tasfiye işlemleri ve süreç

SONA ERME

Şirketlerin sona ermesi ya da erdirilmesi yasal, doğal ve sözleşmesinde yer alan hükümler dolayısıyla sona erebilir. Başlıcaları aşağıda olduğu gibidir;

a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,

b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle,

c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,

d) TTK' nın 421'inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul kararıyla,

e) İflasına karar verilmesiyle,

f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer.


TASFİYE

Yukarıda belirtilen nedenlerle sona eren şirket tasfiye haline girer. Tasfiye hâlindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını "tasfiye hâlinde" ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu hâlde organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır. Tasfiyeyi esas itibariyle şirketçe seçilmiş tasfiye memurları eliyle yapılır.

İflas hâlinde tasfiye, iflas idaresi tarafından İcra ve iflas Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şirket organları temsil yetkilerini, ancak şirketin iflas idaresi tarafından temsil edilmediği hususlar için korurlar.

İflas hali dışında şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir.

Genel kurul, Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.TASFİYE SÜRECİ

A ) TASFİYEYE GİRİŞ :

I ) Ticaret Odası İşlemleri :
1. Dilekçe ,
2. Ortaklar Kurulu Kararı ( Noter onaylı ve 2 adet ) ,
3. Tasfiye memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi ,
Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

II ) Vergi Dairesi İşlemleri :
1. Dilekçe ,
2. Ortaklar Kurulu Kararı (1 adet) ,
3. İmza Beyannamesi (Tasfiye Memuruna ait) ,
4. Tasfiyeye giriş sicil gazetesi veya tescil yazısı ,
* Tasfiyeye giriş tarihini takip eden dördüncü ayın 25’ine kadar bağlı bulunulan Vergi Dairesine tasfiye öncesi döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi ile kesin mizan bildirimi verilir.

III ) Diğer Resmi Kurum İşlemleri :
1. Dilekçe ,
2. Ortaklar kurulu kararı (1 adet) ,
3. İmza beyannamesi (Tasfiye Memuruna ait) ,
4. Tasfiyeye giriş sicil gazetesi veya tescil yazısı ,

Tasfiye sonlandırılmadan aktif ve pasif sıfırlanır.

B ) TASFİYE SONU :

I ) Ticaret Odası İşlemleri :
Dilekçe ,
Ortaklar kurulu kararı ( Noter onaylı ) ,
Mal beyanı ,

II ) Vergi Dairesi İşlemleri :
1. Dilekçe ,
2. Ortaklar kurulu kararı ( 1 adet)
3. Tasfiye sonu gazetesi veya tescil yazısı ,
4. Tasfiye sonu kararının tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Kurumlar Vergisi
Beyannamesi ile Kesin Mizan Bildirimi ,
5. Kapanış aşamasında kullanılmayan tüm fatura , sevk irsaliyesi , gider pusulası v.b. iptal ettirilir.

III ) Diğer Resmi Kurum İşlemleri :
1. Dilekçe ,
2. Ortaklar kurulu kararı (1 adet) ,
3. Tasfiye sonu sicil gazetesi ,

Tasfiye sonu tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tüm resmi ve özel kurumlara şirketin tasfiyesinin sona erdiği bildirilir. ( Vergi Dairesi , SGK , Ticaret Odası , Bağkur vs.)
Vergi Dairesinin yoklamaya gelmesiyle tüzel kişilik son bulur.

A ) TASFİYEYE GİRİŞ DİLEKÇELERİ

1 ) Ticaret Odası Dilekçesi ,

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne ,

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde …………. sicil numarasıyla kayıtlı ………………………………………………………………………………………. ünvanlı şirketimizin ekli evrakının incelenerek tescil ve ilan edilmesi talep olunur.Şirket Unvanı / Kaşesi
Yetkili Adı–Soyadı


İrtibat Telefon Numarası : ( 0212 ) ……………..
Ekler : 1 ) Tasfiyeye Giriş’e Ait Ortaklar Kurulu Kararı ( Noter Onaylı ) ,
2 ) İmza Beyannamesi.2 ) Ortaklar Kurulu Kararı ,

TASFİYEYE GİRİŞ

……………………………………………………………………………………………………
LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURULU KARARI


Karar Tarihi : …… / …… / ……….
Karar No : ……../ ……
Katılanlar : ORTAK A –T.C. Kimlik No : ………….…..…………..
ORTAK B – T.C. Kimlik No : ………………………….
ORTAK C – T.C. Kimlik No : ………………………….


Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır ;

Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine ,
Şirket Müdürü ORTAK A'nın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine ,
Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C. Uyruklu , ………………… T.C. Kimlik numaralı ve ………………………………………………………………………./İSTANBUL adresinde ikamet eden ORTAK A'nın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


ORTAK ORTAK ORTAK

3 ) Alacaklılara İlan Dilekçesi ,

TASFİYE HALİNDE ………………………………………………………………….. TASFİYE MEMURLUĞUNDAN ,İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün …..…. sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz … / …. / …….. tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı .... / ….. / ………. tarihinde tescil edilmiştir.


Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte ………………………………………………………………………………………… / İSTANBUL adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.

Tasfiye Memuru

Kaşe ve İmza
4 ) Vergi Dairesi Tasfiyeye Giriş Dilekçesi :

…………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞܒNE ,

Konu : Tasfiyeye Giriş.

Dairenizin ……………………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.
… / …. / …………. Tarihli Ortaklar Kurulu Kararı gereğince ; şirketimizin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiyeye girmesine ve Tasfiye Memuru olarak şirket ortağı …………………………………………………………………………………… / İSTANBUL adresinde ikamet eden ………………………….. atanmıştır.
Gereği bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla ,


EKLER : 1 ) Ortaklar Kurulu Kararı ,
2 ) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Tescil Yazısı ,
3 ) İmza Sirküleri ,
5 ) Vergi Dairesi Kurumlar Vergisi Beyanı Dilekçesi :

……………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞܒNE ,
İSTANBUL

Konu : Tasfiyeye Giriş Beyannameleri.
Ekler : 1 ) …. / ….. / …….. Tarih ve …….. Sayılı Dilekçe ,
2 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi ,
3 ) Kesin Mizan Bildirimi ,

Dairenizin ………………………………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz. Şirketimiz .… / .… / ……….. tarihinde tasfiyeye girmiş olup ; gerekli belgeleri …. / …. / ……… tarih ve ………… sayılı dilekçe ile Dairenize tevdi etmiştik. Söz konusu tasfiye işlemi ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Kesin Mizan Bildiriminin kabulünü arz ederiz.

Saygılarımızla ,
B ) TASFİYE SONU DİLEKÇELERİ

1 ) Ticaret Odası Dilekçesi :

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ,


Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ………….. sicil numarasıyla kayıtlı Tasfiye Halinde ………………………………………………………………………………… ünvanlı şirketimizin ekli evraklarının incelenerek tescil ve ilan edilmesi talep olunur.


Şirket Unvanı / Kaşesi
Yetkili Adı Soyadı

Tasfiye Memuru

İMZA

İrtibat telefon numarası : ( 0 212 ) ………………….
Ekler : 1 ) Ortaklar Kurulu Kararı ( Tasfiye Sonu ) ,
2 ) Tasfiye Sonu Beyanı ,2 ) Tasfiye Sonu Beyanı :


….. / ….. / ………… Tarihli Tasfiye Sonu Beyanıdır
A K T İ F P A S İ F
--------------- ---------------
Yo k t u r Y o k t u r
Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye Memuru
Kaşe ve İmza

3 ) Ortaklar Kurulu Kararı ,


TASFİYE SONU

TASFİYE HALİNDE …………………………………………………………………………………….

ORTAKLAR KURULU KARARI


Karar Tarihi : …. / ….. / ……
Karar No. : …….. / ……
Katılanlar : ORTAK A –T.C. Kimlik No : ………….…..…………..
ORTAK B – T.C. Kimlik No : ………………………….
ORTAK C – T.C. Kimlik No : ………………………….
Şirketimiz ….. / ….. / …… tarihinde tasfiyeye girmiş olup , tasfiye kararı …. / …. / …….. tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları …. / ….. / ……… , …. / ….. / ……… ve …. / ….. / ……… tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.
1. Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden , tasfiyenin sonuçlandırılması , tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.


ORTAK ORTAK ORTAK
4 ) Vergi Dairesi Tasfiye Sonu Dilekçesi ( Sicile ) :

……………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞܒNE ,
İSTANBUL

Konu : Tasfiye Sonu.
Ekler : 1 ) Tasfiye Sonu Ortaklar Kurulu Kararı ,
2 ) İ.T.O. Tasfiye Sonu Tescil Yazısı ,


Dairenizin …………………………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.
Şirketimizin tasfiye işlemleri …. / …. / ………… tarihinde sona ermiştir. Söz konusu tasfiye sonu işlemi ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla ,
5 ) Vergi Dairesi Tasfiye Sonu Dilekçesi ( Vergilendirmeye ) :

…………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞܒNE ,
İSTANBUL

Konu : Tasfiye Sonu Beyannameleri.
Ekler : 1 ) İ.T.O. Tasfiye Sonu Tescil Yazısı ,
2 ) Tasfiye Sonu Ortaklar Kurulu Kararı ,
3 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi ,
4 ) Kesin Mizan Bildirimi ,
5 ) Fatura vb. basılan matbaadan alınan bilgi formu ,
6 ) Son kullanılan fatura ile kullanılmayan fatura vb. ,
7 ) Vekaletname ( Tasfiye memuru tarafından verilen ) ,
8 ) İşi bırakma bildirimi ,

Dairenizin ……………………………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.
Şirketimizin tasfiye işlemleri …. / ….. / ………… tarihinde sona ermiştir. Söz konusu tasfiye sonu işlemi ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Kesin Mizan Bildiriminin kabulünü arz ederiz.

Saygılarımızla ,


6 ) S.G.K. Tasfiye Sonu Dilekçesi :

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
…………………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
İSTANBUL
Konu : Şirket Kapanışı.
Ekler : 1 ) Şirket Kapanışına Dair Ortaklar Kurulu Kararı ,
2 ) İ.T.O. Tescil Belgesi.Müdürlüğünüzün ………………………………………………. sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizi …. / …. / ………. tarihi itibariyle kapatmış bulunmaktayız. Şirketimizde çalışmakta olan tüm işçiler işten ayrılmış olup , şirketimizde çalışan işçi bulunmamaktadır.

Gerekli kapanış işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.
Saygılarımızla ,
7 ) Sanayi Odası Tasfiye Sonu Dilekçesi :T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
Konu : Şirket Kapanışı.


Odanızın …………. sicil numaralı ve ……………………………………………………… ünvanlı şirketiz. Şirketimizin tasfiyesi …. / …. / ……… tarihinde sona erdiğinden şirketimiz adına düzenlenmiş olan … / …. / ……….. tarih ve …………… numaralı Sanayi Sicil Belgemin iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.Saygılarımızla ,

Firma Yetkilisinin ;
T.C.Kimlik No. :
Adı–Soyadı :
E-posta Adresi :
Cep Tel. No. :


Ekler : 1 – Sanayi Sicil Belgesinin Aslı ,
2 – Faaliyetin Sonlandırıldığına Dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Alınmış Yoklama Fişi ,
3 – Vergi Levhası ,
4 – Elektrik Faturası Örneği ,

8 ) KOSGEB Tasfiye Sonu Dilekçesi :

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Konu : Şirket Kapanışı.
Ekler : 1 – Faaliyetin Sonlandırıldığına Dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Alınmış Yoklama Fişi ,
2 – İ.T.O. Kapanış Sicil Gazetesi ,


…………………………………………………………………………… ünvanlı şirketimizin tasfiyesi ….. / ….. / ……….. tarihinde sona erdiğinden Müdürlüğünüzde bulunan kaydımızın iptal edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.Saygılarımızla ,Firma Yetkilisinin ;
T.C.Kimlik No. :
Adı–Soyadı :
E-posta Adresi :
Cep Tel. No. :
Zoruma gideni içime attım...
Şimdi kolayıma geldiği kadarıyla birleştiriyorum kelimeleri...
Neyi ne kadar anlatabilirki insan?Yaşadığı hep kendine..Acısının tadı sadece
kendine..Sohbet Sitemiz Hakkında Bilgi Almak için TıklayınızUsta isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tasfiye Halindeki ?irketlerin Alacakl?lar?n?n Alacaklar?n?n Ödenmesi hk. Usta Sanal Muhasebeciniz 0 23-03-15 21:05
Tasfiye Halindeki Şirketlerin Alacaklılarının Alacaklarının Ödenmesi hk. Usta Sanal Muhasebeciniz 0 23-03-15 17:56
Süreç Film Yumak Yapım Şirketi 0 13-10-14 18:23
NYT'den ilginç süreç analizi! Cemre Gazete Başlıkları 0 03-04-13 22:31
Şu anda sancılı bir süreç var angelica Türkiye Haberleri 0 25-08-12 02:01


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:52 .


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sohbet Chat Sohbet Odaları